GDPR Compliance Privacy PolicyPolitica de Confidențialitate
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
The privacy of the personal data of our users is one of the fundamental commitments of Akademio Business SRL („the Company” or „us”) which shall take into account and respect the applicable legal principles so that all data processing be lawful, fair and transparent and the collected data be appropriate, relevant and limited to what is required in relation to the purposes for which it is processed.Confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor este unul dintre angajamentele fundamentale ale Akademio Business SRL („Compania” sau „noi”) care va avea în vedere și va respecta principiile legale aplicabile astfel încât prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, iar datele colectate să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
The purpose of this policy is to establish the necessary measures and Future of Digital responsibilities for fulfilling the obligations regarding the guarantee and protection of the fundamental rights and freedoms of individuals, in particular the right to privacy, regarding the processing of personal data.Scopul acestei politici este de a stabili măsurile necesare și responsabilitățile Future of Digital pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață intimă, privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
In order to process and secure the personal data collected within the Future of Digital activity, the application of the principles and rules provided by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, General Regulation no. 679/2016 on the protection of personal data and the free movement of such data, as well as any other national or European legal provisions.În vederea prelucrării și securizării datelor cu caracter personal colectate în cadrul activității Future of Digital se va urmări aplicarea principiilor și a regulilor prevăzute de Convenția Europeană pentru Apărararea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, Regulamentul general nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și orice alte dispoziții legale naționale ori europene.
Confidentiality and security are an essential component of the optimal development of the Future of Ditigital activity, in the sense that this Policy provides imperative requirements and rules for the protection of all information.Confidențialitatea și securitatea reprezintă o componentă esențială a derulării optime a activității Future of Ditigital, sens în care prezenta Politică prevede cerințe și reguli imperative pentru protecția tuturor informațiilor.
We take your data protection rights seriously, reason for which we ensure you that your personal data is treated in a safe and confidential manner and is processed only after you have been informed of the purposes of the processing, your rights and the measures taken to ensure security of the processing of personal data.Luăm în serios drepturile dvs. în privința protecției datelor, motiv pentru care vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal vor fi tratate într-o manieră sigură și confidențială și numai după informarea dumneavoastră cu privire la scopurile prelucrării, drepturile și măsurile adoptate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal.

The following Privacy Policy describes:

Politica de Confidențialitate ce urmează descrie:

1

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

✓  the purposes for which we collect and use your personal data; ✓  processing reasons for such purposes; ✓  the categories of personal data that we collect from you and which are processed; ✓  technical and organizational measures for the protection of personal data; ✓  duration of processing this data; ✓  your rights as data subjects and how you can exercise them; ✓  access to data and their disclosure; ✓  transfer of personal data.✓  scopurile pentru care colectăm și folosim datele dumneavoastră personale; ✓  motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri; ✓  categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și care sunt procesate; ✓  măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal; ✓  durata procesării acestor date; ✓  drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita; ✓  accesul la date și divulgarea lor; ✓  transferul datelor cu caracter personal.
The Company processes such personal data as a subject to the Privacy Policy, in accordance with the principles set forth in the applicable data protection legislation in Romania, including the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC („GDPR”).Compania procesează datele personale menționate ca obiect al Politicii de Confidențialitate, în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”).
We reserve the right to update and periodically modify this Privacy Policy to reflect any changes to the legal requirements of the way we process your personal data or any changes to the applicable legal provisions. In the event of any such change, we will display on our website the modified version of the Privacy Policy, so please periodically review the content of this Policy.Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări conform cerințelor legale ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale prevederilor legale aplicabile. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru, Future of Digital, versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici.

1. Who are we? How can you contact us about issues related to personal data?

1. Cine suntem? Cum ne puteți contacta privind aspecte legate de date cu caracter personal?

Our company, Akademio Business SRL, is a Romanian legal person, identified by CUI 37953227, registered at the Trade Register under no. J16/2068/2017. The headquarters of our company is located in Craiova, Dolj County, Ion Maiorescu St., no. 4, ground floor, office H. YouSocietatea noastră, Akademio Business SRL, este o persoană juridică română, identificată prin CUI 37953227, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/2068/2017. Sediul social al societății noastre este în Municipiul Craiova, Str. ION MAIORESCU, Nr. 4, PARTER BIROUL H, Județ Dolj.

2

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

can also contact us via e-mail, at: support@futureofdigital.info.Ne găsiți și la adresa de e-mail: support@futureofdigital.info.
As for access to personal data, it is only allowed to a limited number of people. Future of Digital will not disclose personal data to those who are not authorized persons or if the disclosure obligation is a legal obligation under the terms of this Policy.În ceea ce privește accesul la datele cu caracter personal, acesta este permis doar unui număr limitat de persoane. Future of Digital nu va dezvălui datele cu caracter personal celor care nu sunt persoane împuternicite ori în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală, în condițiile prezentei Politici.
As regards the protection of personal data, we are an operator when we are processing your personal data. Since we are always open to knowing your opinions and providing you with any further information you may need regarding the processing of your data, we inform you that, strictly as regards to personal data protection, you may contact the person in charge with these aspects at the email address: dpo@futureofdigital.info.În ce privește protecția datelor cu caracter personal, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs., vă informăm că, strict în ce privește protecția datelor cu caracter personal, puteți oricând contacta Responsabilul Companiei cu protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@futureofdigital.info.

2. What is personal data and what does it mean to process it?

2. Ce sunt datele cu caracter personal și ce presupune prelucrarea acestora?

Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (”data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.„Datele cu caracter personal” reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizata”), iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental, identitate economică, culturală sau socială.
Through ”processing” we understand any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.Prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea
consultarea,
transmitere,
dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. sau modificarea, extragerea, utilizarea, divulgarea prin diseminarea sau punerea la

3

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

“Operator” means the natural or legal person who sets out the purposes and means of the processing of personal data. “Person empowered by the controller” means the natural or legal person who processes personal data on behalf of the controller.,,Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. ,,Persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. ,,Consimțământ” al persoanei vizate reprezinta orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
The “consent” of the data subject represents any manifestation of free, specific, informed and unambiguous will of the data subject by which he accepts, by a statement or by an unequivocal action that the personal data concerning him to be processed.
“Target person” means the natural person identifiable by reference to an identification element, such as a name, an identification number, an online identifier that uses the Future of Digital platform.,,Persoana vizată” reprezintă persoana fizica indentificabilă prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de indentificare, un identificator online ce utilizează platforma Future of Digital.

3. What categories of personal data do we 3. Ce categorii de date cu caracter personal

process?

prelucrăm?

In general, we collect your personal data directly from you during the pre-registration, registration, account customization, purchase of products and services, etc. so that you have control over the type of information you provide us. For example, we receive information from you as follows:În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, în cursul procedurilor de pre-înregistrare, înregistrare, personalizare cont, achiziționare produse și servicii etc., astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:
• During the pre-registration process, as well as when you create a Future of Digital account, you send us your e-mail address, your first and last name, the IP address; your e-mail is indispensable for the system to work in your favour since it enables us to offer you our services and it is also the main means of communication between us and you as well as between you and your customers; Future of Digital will also request documents proving the user’s identity, such as, but not limited to: identity card, passport, driver’s license, residence permit, work permit, and a proof of the user’s name and actual address, mentioning for example utility bills / account statements, etc.• În cursul procedurii de preînregistrare, precum și când vă creați un cont Future of Digital, ne transmiteți adresa de e-mail, numele și prenumele, adresa IP; e-mailul dvs., acesta fiind indispensabil pentru funcționarea sistemului pentru dvs., pentru a vă putea oferi serviciile noastre și este, totodată mijlocul principal de comunicare dintre noi și dvs., precum și dintre dvs. și clienții dvs.; de asemenea, Future of Digital va proceda la solicitarea unor documente care să ateste identitatea utilizatorului, cum ar fi, dar fără a ne limita la: card de identitate, pașaport, permis de conducere, permis de ședere, permis de muncă, precum și a unei dovezi care să ateste numele și adresa efectivă a utilizatorului, menționând cu titlu de exemplu facturi de utilități/extrase de cont, etc.

4

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

• On your personal page on Future of Digital you can submit additional information, such as: phone number, date of birth, profile picture, addresses for your Telegram accounts and / or Facebook, LinkedIn, Twitter, Google as well and other accounts provided by you, available on other social networks. The phone number provided at registration will be the main means by which we can contact you to provide technical support, but the phone number and other data correspondant to your other social network accounts can only be provided through your express option to post them on your personalized web pages; these will give your potential customers the opportunity to contact you;• În cadrul paginii dvs. personale din platforma Future of Digital, aveți posibilitatea să adaugați informații suplimentare, precum: număr telefon, data nașterii, poză de profil, adrese aferente conturilor dvs. Telegram și/sau Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, precum și ale altor conturi, furnizate de dvs., disponibile pe alte rețele de socializare. Numărul de telefon furnizat la înregistrare va fi principalul mijloc prin care vă vom putea contacta pentru asigurarea suportului tehnic, însă numărul de telefon și celelalte date aferente conturilor dvs. de rețele sociale vor putea fi furnizate doar prin optiunea dvs. expresă, pentru a le publica pe paginile dvs. web personalizate și vor oferi potențialilor dvs. clienți posibilitatea de a vă contacta;
• When you purchase a subscription, you provide us with additional information such as billing details, credit card data, etc .;• Când achiziționați un abonament, ne furnizați informații suplimentare precum detalii de facturare, date aferente cardului de credit cu care se face plata etc.;
• In the case of members who opt for Basic accounts and submit the ID/driving license as well as the proof of their domicile/residence, all the data contained therein and so transmitted to us are processed exclusively in the form of the collection;• În cazul membrilor care optează pentru conturi Basic și transmit cartea de identitate/permisul de conducere, precum și dovada domiciliului/reședinței, toate datele conținute în acestea și astfel transmise sunt prelucrate exclusiv în forma colectării;
We can also collect and then process certain information about your behavior while you visit our website to personalize your online experience. The list of these data may vary according to the nature and characteristics of the services and activities contracted by you or in relation to which you are interested, as well as the legal provisions applicable to the activities of the Company. We do not want to collect or process data on minors under the age of 18. If a parent or guardian wishes to allow a person under 18 to access the site futureofdigital.info, under the conditions of Art. 11 of the Terms and Conditions, the consent of a parent will be required, as it seeks to protect the interests of children.Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm, ulterior, anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online. Lista acestor date poate varia în funcție de natura și caracteristicile serviciilor și activităților contractate de dumneavoastră sau în legatură cu care vă manifestați interesul, precum și de prevederile legale aplicabile activităților prestate de Companie. Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. În cazul în care un părinte sau tutore dorește să permită unei persoane sub 18 ani să acceseze site- ul futureofdigital.info, în condițiile Art. 11 din Termeni și Condiții, va fi necesar consimțământul unui părinte, întrucât se urmărește protejarea intereselor copiilor.

5

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

4. What are the purposes and grounds of processing?

We will use your personal data for the following purposes:

4. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării?

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

A. To deliver Future of Digital’s services in your benefit:
This general purpose may include, on a case-to- case basis, the following: Pre-registration and registration of an account within the Future of Digital platform; Processing your purchases, including invoicing these; Tracking of placed orders; Providing the opportunity to get in touch with future customers; Subsequent offering of Referral Fees; Solving various requests/questions/notices submitted by you; Technical support for your activity within Future of Digital; • Potential reimbursements.
A. Pentru prestarea serviciilor Future of Digital în beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele: Pre-înregistrarea și crearea contului în cadrul platformei Future of Digital; Prelucrarea achizițiilor realizate de dvs., inclusiv facturarea acestora; Urmărirea comenzilor plasate; Oferirea posibilității de a intra în contact cu viitorii clienți; Oferirea ulterioară a comisioanelor de referral; Soluţionarea diferitelor cereri/întrebări/ sesizări formulate de dvs.; Suportul tehnic aferent activității dvs. în cadrul Future of Digital; Rambursări potențiale.
Processing your data for these purposes is, in most cases, based on the legitimate interest of the Company in order to be able to offer you the services it provides, but also on your consent or on the conclusion and performance of the contract between the Company and you.Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este, în cele mai multe cazuri, bazată pe interesul legitim al Companiei pentru a vă putea oferi serviciile prestate de aceasta, dar și pe consimțământul dvs. sau pe încheierea și executarea contractului între Companie și dvs.
B. To improve our services We always want to offer you the best online experience. To do this, we may collect and use certain information about your user behavior, or we can conduct research and market research directly or through partners. We base these activities on our legitimate interest in doing business, always taking care that your fundamental rights and freedoms are not affected.B. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre Ne dorim, în permanență, să vă oferim cea mai bună experiență de online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de utilizator sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.
C. For marketing reasons We want to keep you informed about the evolution of Future of Digital services. In thisC. Pentru rațiuni de marketing Vrem să vă ținem la curent cu privire la evoluția serviciilor Future of Digital. În acest sens, vă putem

6

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

sense, we can send you general and thematic newsletters through electronic communication channels (e-mail / SMS, etc.), information about the Company’s services and other similar communications. In order to provide you with information of interest to you, we may use certain data about your user behavior to create a profile. We always ensure that such processing is done with due respect for your rights and freedoms, and that decisions made thereon have no legal effect on you and do not affect you in a similar manner, to a significant extent. In most cases, we base our marketing communications on your prior consent, expressed by ticking the boxes displayed during your registration in our Community. Please be aware that we take care and take all necessary measures to ensure that your fundamental rights and freedoms are not affected. However, you may, at any time, request us, by the means described above, to disable the processing of your personal data for marketing purposes. We will, as soon as possible, but no later than 30 calendar days, comply to your request.trimite, prin canale de comunicare electronică (e- mail/SMS etc.) newslettere generale și tematice, informații cu privire la serviciile Companiei, precum și alte comunicări asemănătoare. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de utilizator pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs., și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil, exprimat prin bifarea căsuțelor afișate la înregistrarea pe website. Vă rugăm să aveți în vedere că avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteti solicita oricand, prin mijloacele descrise mai sus, sa oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice, cererii dvs.
D. To defend our legitimate interests There may be situations in which we use or transmit information to protect our rights and activity. These may include: Measures to protect the Future of Digital website and users from cyber attacks; Measures to prevent and detect fraud attempts, including the transmission of information to competent public authorities; Measures aimed at the legitimate interest of the Company; for example, for the purpose of establishing, exercising or defending a right, for internal administrative purposes, to invoice the services rendered and make the related payments; to protect copyright and related rights; Measures to manage various other risks.D. Pentru apărarea intereselor noastre legitime Pot exista situații in care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea. Aceste pot include: Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Future of Digital față de atacuri cibernetice; Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente; Măsuri destinate interesului legitim al Companiei; de exemplu, în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie sau în fața autorităților, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate şi efectuarea plăţilor aferente, pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe;

7

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

The ground for these types of processing is our legitimate interest in defending our business, being understood that we ensure that all the measures we take guarantee a balance between our interests and your fundamental rights and freedoms.• Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri. Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.
5. How long do we keep your personal data?5. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?
As a general rule, we will store your personal data as long as you have an active account on the Future of Digital platform. They will be deleted when they are no longer reasonably necessary for the authorized purposes or when you withdraw your consent (where applicable) and it is no longer legally necessary for us to store them in further, these data. The deletion of the data will be done within 30 days from the receipt of the request. Under certain circumstances, we may keep your personal data for longer periods of time (up to 3 years) so we can accurately record your relationship with us in case of any complaints or problems that may arise or if we reasonably believe that a litigation regarding your personal data or the performed purchases has the potential of occurring. In the case of personal data covered by the legal provisions governing the archiving process of documents, the storage of such data will be done throughout the time required by the respective legal provisions, including the fiscal and accounting provisions. The Operator will periodically check, once every 1 year, whether it is necessary to keep personal data and they will be deleted or anonymised, unless there is a clear justification for keeping them for a longer period.Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont activ în platforma Future of Digital. Acestea vor fi șterse în momentul în care nu mai sunt necesare, în mod rezonabil, scopurilor autorizate sau atunci când vă retrageți consimțământul (acolo unde este cazul) și nu mai este necesar, din punct de vedere legal, ca noi să mai stocăm, în continuare, aceste date. Ștergerea datelor se va realiza în termen de 30 zile de la primirea solicitării. În anumite circumstanțe, vom putea păstra datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp (de până la 3 ani), astfel încât să avem o evidență exactă a relațiilor dvs. cu noi în cazul oricăror plângeri sau probleme care pot să apară sau dacă noi credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de datele dvs. cu caracter personal sau de tranzacțiile derulate. În cazul datelor personale ce intră sub incidența dispozițiilor legale ce reglementează arhivarea documentelor, stocarea acestora se va realiza pe durata de timp impusă prin respectivele reglementări legale, inclusiv conform legislației fixale și contabile. Operatorul va verifica periodic, o dată la 1 an, dacă este nevoie de păstrarea datelor cu caracter personal și vor fi șterse sau anonimizate, cu excepția cazului în care există o jusitifcare clară pentru păstrarea acestora pentru o perioadă mai lungă.

8

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

You may, at any time, request us to delete certain data by filling in, signing and submitting by e-mail to the address dpo@futureofdigital.info, the Personal Data Removal Request. Requesting deletion of certain personal data does not affect the lawfulness of the processing based on consent prior to its withdrawal.Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor date, prin completarea, semnarea și transmiterea, prin e-mail, la adresa dpo@futureofdigital.info, a Formularului de solicitare a ștergerii datelor cu caracter personal. Solicitarea ștergerii anumitor date cu caracter personal nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

6. To whom do we submit your personal data?

6. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

As the case may be, we may transmit or give access to certain personal data to the following categories of recipients: Future customers; Future of Digital’s technical support team; Future of Digital’s accounting team; Future of Digital’s legal team. If we have a legal obligation or if it is necessary to protect our legitimate interest, we may also disclose certain personal data to public authorities, state bodies or courts. We ensure that any potential access of third-party private law entities to your data is done in accordance with the legal provisions on data protection and confidentiality of information, based on contracts concluded with them.După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: viitori clienți; echipa de suport tehnic a Future of Digital; echipa de contabilitate a Future of Digital; echipa juridică a Future of Digital. În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem, de asemenea, divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice, organe ale statului sau instanțe judecătorești. Ne asiguram că eventualul acces la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

7. In which countries do we transfer your personal data?

We are committed to ensuring the security of personal data by implementing appropriate

7. În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal?

Ne angajăm să asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor

We currently store and process your personal data on the territory of Romania.În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.
8. How do we protect the security of your personal data?8. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?

9

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

technical and organizational measures, according to industry standards. We store your personal data on secure servers. Certain types of personal data (for example, contained in invoices) can be stored on paper and invoices kept in a secure space. The access of unauthorized persons from the data processing systems in which personal data processed or used will be prevented. The persons who come into contact with the personal data of the users have the obligation of confidentiality and will respect the internal rules and processes implemented at the company level. The data collection is carried out exclusively for the purposes and duration provided in this Privacy Policy, as well as according to the applicable legal provisions, with the prior information of the data subject by the persons with specific attributions in this respect. Access to offices or spaces where personal data information systems are located is restricted, being allowed only to persons authorized for this purpose. Computers, servers, and any other access terminals are located in places with limited access for strangers. People with access to personal data will be regularly trained on their confidentiality and security. The printing of personal data will be performed only by users authorized by the company’s management for this operation, as listed above. Despite the measures taken to protect your personal data, we warn you that the transmission of information via the Internet, in general, ormăsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor din industrie. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe serverele securizate. Anumite tipuri de date cu caracter personal (de exemplu, conținute în facturi) pot fi stocate pe suport hârtie și tinute intr-un spatiu securizat. Accesul persoanelor neautorizate de la sistemele de prelucrare a datelor în care procesate sau utilizate date cu caracter personal va fi împiedicat. Persoanele care intră în contact cu datele personale ale utilizatorilor au obligația de confidențialitate și vor respecta regulile și procesele interne implementate la nivelul societății. Colectarea datelor se realizează exclusiv pentru scopurile și durata prevăzută în prezenta Politică de confidențialitate, precum și conform prevederilor legale aplicabile, cu informarea prealabilă a persoanei vizate de către persoanele cu atribuții specifice în acest sens. Accesul în birourile sau spațiile unde sunt amplasate sistemele informaționale de date cu caracter personal este restricționat, fiind permis doar persoanelor autorizate în acest sens. Computerele, serverele, precum și orice alte terminale de acces sunt amplasate în locuri cu acces limitat pentru persoane străine. Persoanele cu acces la datele cu caracter personal vor fi instruiți periodic asupra confidențialității și securității acestora. Imprimarea datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizați de către conducerea societății pentru această operațiune, astfel cum au fost enumerați mai sus. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia ca transmiterea informaţiilor prin Internet, în

10

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

through other public networks, is not completely secure, there is a risk that the data may be seen and used by third parties. unauthorized parties. We cannot be held responsible for such vulnerabilities in systems that are beyond our control.general, sau prin intermendiul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

9. What rights do you have?

9. Ce drepturi aveți?

In order to exercise your rights, you may contact us by email using the contact details listed above. Please note the following if you wish to exercise these rights: ✓ Identity and requests. We take seriously the confidentiality of all records that contain personal data. For this reason, please send us any request regarding such records in writing using the e-mail address dpo@futureofdigital.info and including the reason for your request. We reserve the right to verify your identity by requesting additional information with this specific purpose; ✓ Response time. We plan to respond to any valid requests within a maximum of 30 days, unless this is particularly complicated, the Company has a very large volume of requests to resolve or if you have submitted various requests – in which case we will respond within 60 days. We will let you know if we will need more than 30 days within the 30-day deadline. We may request clarifications regarding what information you want to receive or what concerns you. This will help us act faster and shorten the response time to your request. ✓ Third party rights. We do not have to respect a request if it adversely affects the rights and freedoms of other persons concerned.Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta, prin e-mail, folosind detaliile de contact expuse mai sus. Va rugăm să retineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi: ✓ Identitate și solicitări. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți orice cerere din partea dvs. cu privire la astfel de înregistrări, în scris, folosind adresa de e-mail dpo@futureofdigital.info și incluzând motivul solicitării dvs. Ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.; ✓ Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat, Compania are un volum foarte mare de cereri de soluționat sau dacă ați făcut mai multe solicitari, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 60 de zile. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de 30 de zile chiar înăuntrul termenului de 30 de zile. S-ar putea să vă întrebam dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.; ✓ Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta,

11

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

Concerned rights and their description

în mod negativ, drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturile vizate și descrierea acestora

Access You can request us:
✓ to confirm if we process your personal data and, if so, access to those data and the following information: purposes of processing; the categories of personal data concerned; the recipients or categories of recipients to whom the personal data were to be disclosed; the existence of the right to request the operator to rectify or delete the data or to restrict their processing regarding the data subject or the right to oppose the processing; ✓ to provide you with a copy of this data; ✓ to provide you with other information about your personal data, such as the data we have, what we use it for, to whom we disclose it, if we transfer it abroad and how we protect it, how long we keep it, what rights you have, as you can make a complaint, where we got your data from – to the extent that the information has not already been provided to you by this Policy.
Accesul Puteți să ne cereți: ✓  să vă confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatarii cărora datele cu caracter personal le-au fost sa urmează să le fie divulgate; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării acestora referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; ✓  să vă punem la dispoziție o copie a acestor date; ✓  să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs. – în m[sura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin prezenta Politică.
Rectification The data subject has the right to obtain from the controller, without undue delay, the rectification of inaccurate or incomplete personal data concerning him. Taking into account the purposes for which the data were processed, the data subject has the right to obtain the completion of personal data that are incomplete, including by providing additional statements.Rectificarea Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care o privesc. Tinând seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personale care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unor declarații suplimentare.

12

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

Deleting data You may ask us to delete your personal data, but only if: ✓  these are no longer necessary for the purposes for which they were collected; or ✓  you have withdrawn your consent (if the data processing is based on consent); or ✓  you have a legal right to oppose; or ✓  the data have been illegally processed; or ✓  we have a legal obligation to do so. We are not obliged to comply with your request for deletion of your personal data if processing the data is required:
• for exercising the right to free expression and information. • for compliance with a legal obligation;
• for finding, exercising or defending a right in court. These two situations are the most probable circumstances in which we may refuse your request. Please be aware that the data deletion process and possibly the deletion of the Future of Digital account as a consequence, with all data and documents related to it, is an irreversible process.
Ștergerea datelor Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: ✓  acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; ✓  v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau ✓  dați curs unui drept legal de a vă opune; ✓  acestea au fost prelucrate ilegal; ✓  ne revine o obligație legală în acest sens. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare. pentru respectarea unei obligații legale; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Aceste două situații sunt cele mai probabile circumstanțe in care v-am putea refuza această solicitare. Vă rugăm să aveți în vedere că procesul de ștergere a datelor si, drept consecință, potențial al contului Future of Digital, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.
Restriction of data processing You may ask us to restrict the processing of personal data, but only if: ✓  the accuracy of the data is contested (see rectification section) to allow us to verify their accuracy; or ✓  processing is illegal, but you do not want the data to be deleted; or ✓  the data are no longer necessary for the purposes for which they were collected, but you need them to acknowledge, exercise or defend a right in court; orRestricționarea prelucrării datelor Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: ✓  acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau ✓  prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau ✓  acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

13

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

✓ you have exercised the right to oppose and verifying whether our rights are prevailing is ongoing. Where processing has been restricted, such personal data may, except in the case of storage, be processed only with the consent of the data subject or for the purpose of establishing, exercising or defending a right before public authorities or for the protection of another person’s rights. physical or legal or for reasons of public interest. A data subject who has obtained the processing restriction shall be informed by the controller before the processing restriction is lifted. We may continue to use your personal data following a restriction request if: we have your consent; or to acknowledge, exercise or secure the defense of a right in court; or to protect the rights of other individuals or legal entities.✓ v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în fața autorităților publice, fie pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public. O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare. Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: avem consimțământul dvs.; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.
Data portability You may ask us to provide your personal data in a structured, commonly used and readable form or request it to be “ported” directly to another data operator, but in each case only if: processing is based on your consent or on the conclusion or performance of a contract with you; and processing is done by automatic means.Portabilitatea datelor Ne puteți cere să vă furnizam datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat sau puteți solicita ca acesta sa fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: • prelucrarea se bazează pe consimtamantul dvs. sau pe incheierea sau executarea unui contract cu dvs; şi • prelucrarea se face prin mijloace automate.
Opposition You may oppose at any time, for reasons related to your particular situation, to the processing of your personal data based on our legitimate interest if you believe that your fundamental rights and freedoms prevail over this interest.Opoziția Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

14

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

The Operator will cease the processing of personal data, unless the controller demonstrates that he has legitimate reasons justifying the processing and prevails over the interests, rights and freedoms of the data subject or that the purpose is to establish, exercise or defend a right before the authorities. You can also oppose any time the processing of your data for direct marketing purposes (including creating profiles) without invoking any reason, in which case we will cease this processing as soon as possible.Operatorul va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în fața autorităților. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fara a invoca vreun motiv, caz în care vom inceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
Automated decision-making You may ask not to be the subject of a decision based exclusively on automatic processing, but only when that decision: produces legal effects on you; or affects you in a similar way and in a significant measure. This right does not apply if the decision taken following an automatic decision-making process: is necessary to us in order to conclude or perform a contract with you; is authorized by law and there are adequate safeguards for your rights and freedoms; or it relies on your explicit consent.Luarea de decizii automate Puteţi cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, spre exemplu, crearea de profiluri, dar numai atunci când decizia respectivă: produce efecte juridice cu privire la dvs; sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.; este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Complaints You have the right to complain to the competent supervisory authority about the processing of your personal data. In Romania, the contact details of the competent data protection authority are as follows: The National Supervisory Authority For Personal Data Processing
Address: 28-30 G-ral. Gheorghe Magheru Bd, district 1, postal code 010336, Bucharest, Romania Telephone: +40.318.059.211 or +40.318.059.212 E-mail:
anspdcp@dataprotection.ro
Plângeri Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În Romania, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă: B
-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212 E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

15

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.

Without affecting your right to contact the supervisory authority at any time, we kindly ask you to contact us in advance, we will do our best to resolve any issues amicably. Without prejudice to your right to contact the supervisory authority at any time, please contact us in advance, we will make every effort to resolve any issue amicably. The right to an effective judicial remedy against a supervisory authority Without prejudice to any other administrative or non-judicial remedies, each data subject shall have the right to an effective judicial remedy if the competent supervisory authority does not deal with a complaint or inform the data subject within three months. on the progress or resolution of the complaint.Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, noi vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. Without prejudice to your right to contact the supervisory authority at any time, please contact us in advance, we will make every effort to resolve any issue amicably. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac admministrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

16

Please bare in mind that according to the TERMS AND CONDITIONS, in case of conflict between the Romanian

version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu TERMENI ȘI CONDIȚIILE, în caz de conflict între versiunea

în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.